Ochrana súkromia GDRP

Zásady ochrany osobných údajov (ďalej ako „ZOOÚ“) obsahujú bližšie informácie o spracúvaní osobných údajov v rámci portálu Plienky.eu (http://www.plienky.eu/), a pri realizácii služieb objednávaných prostredníctvom portálu, o právach osôb, ktorých osobné údaje sú spracúvané, a o zodpovedajúcich povinnostiach a postupoch Krastinn s. r. o. ako prevádzkovateľa portálu.

Definície pojmov obsiahnuté vo Všeobecných obchodných podmienkach sa aplikujú v rovnakom rozsahu aj na tieto ZOOÚ, a to pokiaľ v týchto ZOOÚ nie je výslovne stanovené inak.

Krastinn s.r.o. je oprávnená tieto ZOOÚ meniť, pričom o prevedenej zmene informuje užívateľov portálu uverejnením oznámenia o zmene ZOOÚ na portáli spolu s ich novým znením. Užívatelia portálu sú povinní oboznámiť sa s týmto novým znením.

Tieto ZOOÚ nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich zverejnenia na portáli.

Definície pojmov

Zásady ochrany osobných údajov (ZOOÚ) definujú všeobecné pojmy a pravidlá ochrany osobných údajov, ktoré aplikuje obchodná spoločnosť H.U.M. s. r. o.so sídlom Dlhá 551/95 010 01 Žilina,  (ďalej ako „H.U.M. s. r. o“), pri spracúvaní osobných údajov užívateľov portálu Plienky.eu (http://www.plienky.eu), a ďalej pri spracúvaní osobných údajov objednávateľov služieb H.U.M. s. r. o.

H.U.M. s. r. o. je prevádzkovateľom portálu, a zároveň prevádzkovateľom spracúvania osobných údajov v zmysle zákona o ochrane osobných údajov a GDPR. H.U.M. s. r. o. využíva pri spracúvaní osobných údajov aj služby a nástroje, predovšetkým software, sprostredkovateľov, ktorí sú bližšie identifikovaní ďalej v týchto ZOOÚ.

Užívateľ portálu (a služieb H.U.M. s. r. o.) je každá fyzická osoba, ktorá poskytla svoje osobné údaje pri vyplnení predpísaného formulára na portáli alebo poskytla svoje osobné údaje spoločnosti H.U.M. s. r. o. iným spôsobom (napr. v rámci jej účasti na školení) za účelom používania portálu alebo objednávania služieb H.U.M. s. r. o..

Ochrana osobných údajov je súhrn technických, organizačných a personálnych opatrení, ktoré H.U.M. s. r. o. ako prevádzkovateľ spracúvania osobných údajov, prijal za účelom bezpečného spracúvania osobných údajov užívateľov portálu a iných (vrátane off-line) služieb  H.U.M. s. r. o..

GDPR je Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 z 27.04.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), ktoré sa aplikuje na spracúvanie osobných údajov v rámci EÚ, vrátane Slovenskej republiky.

Zákon o ochrane osobných údajov je zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, ktorým sa popri GDPR riadi spracúvanie osobných údajov v Slovenskej republike. H.U.M. s. r. o. spracúva osobné údaje užívateľov portálu a iných služieb H.U.M. s. r. o. spôsobom ustanoveným zákonom o ochrane osobných údajov a GDPR a v ich medziach tak, aby nedošlo k porušeniu základných práv a slobôd užívateľov, najmä k porušeniu ich práva na zachovanie ľudskej dôstojnosti alebo k iným neoprávneným zásahom do ich práva na ochranu súkromia.

Osobné údaje sú údaje týkajúce sa fyzickej osoby ako je napríklad meno, priezvisko, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, cookies alebo online identifikátor (ďalej len „“).

 

Informácie o spracúvaní OÚ

Užívateľovi, ktorého osobné údaje  H.U.M. s. r. o. spracúva, náležia práva dotknutej osoby v zmysle zákona o ochrane osobných údajov, ktoré sú upravené najmä v § 19 - § 28 tohto zákona (a ďalej v GDPR). Práva dotknutej osoby tvoria predovšetkým tieto okruhy práv, ktoré si užívateľ môže uplatniť voči  H.U.M. s. r. o.:

                                                                                                                          

  1. Právo na poskytnutie informácií o spracúvaní OÚ, ktoré spočíva v zodpovedajúcej povinnosti  H.U.M. s. r. o. poskytnúť pri získavaní OÚ  dotknutej osobe bližšie informácie o ich spracúvaní, v rozsahu stanovenom zákonom o ochrane osobných údajov.
  2. Právo na prístup k spracúvaným OÚ, ktoré spočíva v možnosti požiadať  H.U.M. s. r. o. o vydanie potvrdenia o tom, že sú o danej dotknutej osobe spracúvané OÚ, v rozsahu stanovenom zákonom o ochrane osobných údajov.
  3. Právo na opravu, vymazanie a obmedzenie spracúvania OÚ, ktoré spočíva v možnosti požiadať  H.U.M. s. r. o., aby bez zbytočného odkladu vykonal opravu spracúvaných OÚ týkajúcich sa danej dotknutej osoby, vymazanie týchto OÚ alebo obmedzenie spracúvania týchto OÚ, v rozsahu a z dôvodov stanovených zákonom o ochrane osobných údajov.
  4. Právo na prenosnosť OÚ, ktoré spočíva v možnosti požiadať  H.U.M. s. r. o. o odovzdanie OÚ spracúvaných o danej dotknutej osobe v štruktúrovanej podobe a prenesenie týchto údajov k inému prevádzkovateľovi spracúvania OÚ, ak je to technicky možné.
  5. Právo namietať spracúvanie OÚ, ktoré spočíva v možnosti namietať voči H.U.M. s. r. o. spracúvanie tých OÚ, ktoré sú spracúvané na základe nevyhnutného oprávneného záujmu (právny základ). Pokiaľ  H.U.M. s. r. o. nepreukáže nevyhnutný oprávnený záujem na spracúvaní, nesmie OÚ namietajúcej osoby ďalej spracúvať na daný účel.
  6. Právo namietať spracúvanie OÚ, ktoré spočíva v možnosti namietať voči H.U.M. s. r. o. spracúvanie tých OÚ, ktoré sú spracúvané na účel priameho marketingu vrátane profilovania. Pokiaľ dotknutá osoba namieta spracúvanie OÚ na účely priameho marketingu, nesmie H.U.M. s. r. o. ďalej spracúvať OÚ namietajúcej osoby na tento účel.

Vyššie uvedené práva si užívateľ môže uplatniť formou písomnej žiadosti adresovanej H.U.M. s. r. o., prostredníctvom e-mailu (alebo automatizovanej odpovede vo forme opt-out v rámci e-mailu) alebo poštovej zásielky, prípadne telefonicky (aktuálne kontaktné údaje sú uvedené na portále v sekcii Kontakt.

Účely spracúvania OÚ s určením právneho základu spracúvania OÚ, rozsahu spracúvaných OÚ, doby uchovávania OÚ, identifikáciou sprostredkovateľov/príjemcov OÚ sú nasledovné:

 

Objednávka

H.U.M. s. r. o. spracúva OÚ na základe objednávky užívateľa (právny základ spracúvania: zmluva), a to v nasledujúcom rozsahu: meno, priezvisko, pracovné pozícia, sektor pôsobenia,  e-mail, telefón, IP adresa, názov organizácie, fakturačné údaje.

Uvedené OÚ spracúva za účelom poskytnutia produktov H.U.M. s. r. o. a zasielania informácií.

Poskytnuté OÚ H.U.M. s. r. o. ďalej spracúva za účelom zaradenia užívateľov do databázy užívateľov, ktorým H.U.M. s. r. o. zasiela informácie o poskytovaných službách a o novinkách v oblasti svietidiel (priamy marketing). Právnym základom pre uvedené spracúvanie je nevyhnutný oprávnený záujem H.U.M. s. r. o..

H.U.M. s. r. o. spracúva OÚ užívateľa po dobu realizácie objednávky až do uplynutia stanovenej reklamačnej lehoty, resp. až do okamihu oprávneného namietania spracúvania OÚ.

H.U.M. s. r. o. spracúva na účely profilovania aj Cookies - malé súbory, ktoré sa sťahujú do zariadenia (počítač, tablet, mobilný telefón atď.) užívateľa počas používania portálu. Krastinn pomocou cookies skúma účinnosť webstránky a správanie užívateľov. Cookies vo všeobecnosti neobsahujú žiadne informácie slúžiace na identifikáciu jednotlivých fyzických osôb, ale namiesto toho sa používajú na identifikáciu prehliadača na konkrétnom zariadení. Cookies môžu byť dočasné alebo trvalé, ktoré zostanú v zariadení užívateľa aj po zatvorení prehliadača po dobu uvedenú v cookies. Tieto trvalé cookies môžu byť kontrolované pri každej návšteve webstránky portálu. Informácie, ktoré Krastinn zhromažďuje prostredníctvom webstránky portálu, zahŕňajú: typ prehliadača, internetovú adresu, z ktorej sa užívateľ pripojil na portál, operačný systém zariadenia, IP adresa zariadenia. Pre zobrazovanie relevantnejších reklám sú niektoré cookies stanovené reklamným systémom tretích strán, ako je Google Adwords. Tieto cookies je možné vypnúť v účte Google. Samotný počítač je možné nastaviť tak, aby cookies odmietal, avšak v takom prípade je možné, že niektoré funkcie portálu nebudú prístupné. Viac informácií o fungovaní cookies môžete nájsť napr. na: http://www.youronlinechoices.com/sk/.

Spracovateľské nástroje sprostredkovateľov (predovšetkým on-line aplikácie, software), ktoré H.U.M. s. r. o. používa pri spracúvaní OÚ užívateľov:

 

 

Záverečné ustanovenia

Používanie portálu a  služieb H.U.M. s. r. o. a s tým súvisiace poskytovanie OÚ je dobrovoľnéH.U.M. s. r. o. získava OÚ užívateľov iba v takom rozsahu, ktorý je nevyhnutný na riadne zabezpečovanie služieb. Následkom neposkytnutia OÚ je nemožnosť využívania služieb resp. funkcionalít portálu v ich plnom rozsahu.

Pokiaľ H.U.M. s. r. o. spracúva osobné údaje užívateľa na základe jeho súhlasu, má užívateľ právo kedykoľvek a bezplatne tento súhlas odvolať - tzn. aj pred skončením platnosti jeho udelenia. Odvolanie súhlasu vykoná užívateľ formou písomného odvolania adresovaného H.U.M. s. r. o., prostredníctvom e-mailu (alebo automatizovanej odpovede vo forme opt-out v rámci e-mailu) alebo poštovej zásielky (aktuálne kontaktné údaje sú uvedené na portáli v sekcii Kontakt.

Pokiaľ H.U.M. s. r. o. spracúva osobné údaje užívateľa na základe svojho nevyhnutného oprávneného záujmu, má užívateľ právo kedykoľvek a bezplatne takéto spracúvanie namietať. Námietky môže užívateľ vykonať formou písomného oznámenia adresovaného H.U.M. s. r. o., prostredníctvom e-mailu alebo poštovej zásielky (aktuálne kontaktné údaje sú uvedené na portáli v sekcii Kontakt.

Užívateľ ma právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov postupom podľa § 99 až § 103 zákona o ochrane osobných údajov na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, pokiaľ má za to, že došlo k porušeniu jeho práv pri spracúvaní OÚ.